Vytržení papíru zpod mince

Pokus číslo: 2039

 • Cíl pokusu

  Ukázat, že klidová třecí síla může působit ve směru pohybu a nabývat hodnot od nuly do maximální, dané velikostí kolmé tlakové sily a koeficientem klidového tření.
 • Teorie

  Pokud mince v klidu leží na papíru, působí na ni tíhová síla, která se ruší se silou „papírovou“, kterou na minci tlačí papír. Začneme-li za papír pomalu táhnout, dá se spolu s ním díky působení klidové třecí síly do pohybu i mince. Klidová třecí síla se může měnit od nuly až po maximální hodnotu danou kolmou „přítlačnou“ silou a koeficientem klidového tření. Škubneme-li za papír dostatečně velkou silou, překonáme maximální hodnotu klidové třecí síly a papír vytrhneme. Pro přesnost je třeba říci, že po rozpohybování působí mezi papírem a mincí smyková třecí síla, jejíž hodnota je ale menší, než maximální hodnota klidové třecí síly.
 • Pomůcky

  Papír, mince, sklenice či kelímek.
 • Postup

  Na sklenici s vodou položíme papír a na něj dáme minci.

  Pomalým tahem docílíme toho, že se mince pohybuje spolu s papírem a spadne mimo sklenici.

  Při prudkém trhnutí spadne mince do sklenice (na obrázku 1 je zachycen okamžik padání mince).
  Obr. 1: Mince padající do sklenice
  Obrázek 1
 • Výsledný záznam

Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od 2. stupně základní školy
Potřebné vybavení: proveditelné s jednoduchými pomůckami
Čas přípravy pokusu: do 3 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut
Pokus je zachycen na videu
Původní zdroj: Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole 1. Prometheus,
Praha 1997
×Původní zdroj: Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole 1. Prometheus, Praha 1997