Rychlost zvuku ve vzduchu a butanu

Pokus číslo: 2070

 • Cíl pokusu

  • Žák pozoruje závislost rychlosti šíření zvuku na vlastnostech prostředí, v němž se zvuk šíří

  • Žák měří rychlost zvuku v butanu

  • Žák aplikuje poznatky o stojatém vlnění při měření rychlosti zvuku v plynu

 • Teorie

  Rychlost šíření zvuku ve vzduchu je dle našeho měření vyšší než v butanu.

  Molární hmotnost butanu C4H10 je přibližně 58 g/mol. Molární hmotnost vzduchu je 29 g/mol, což je polovina. Pokud částicím obou plynů dodáme stejnou pohybovou energii například reproduktorem, potom rychlost, kterou se budou částice pohybovat, bude v butanu výrazně menší. To prodlouží dobu mezi srážkami s dalšími atomy plynu a i celá zvuková vlna se bude šířit pomaleji.

  Vezmeme dva stejné odměrné válce, v jednom ponecháme vzduch a druhý napustíme butanem. Pokud vybudíme stojatou vlnu (například fouknutím na hranu hrdla) vzniknou v obou nádobách stojaté vlny s kmitnou u hrdla, uzlem u dna a stejnými vlnovými délkami λ. Rychlost šíření v je ve vzduchu vyšší, proto bude podle vzorce:

  \[v=λ·f\]

  také frekvence f kmiten stojaté vlny ve vzduchu vyšší než v butanu.

 • Pomůcky

  Dva stejně vysoké odměrné válce nebo plastové trubky, butan, PC s programem Visual Analyzer.

 • Komentář

  Návod na práci s programem je uveden v úloze: Výroba hudebního nástroje, Ovládání programu Vizual Analyzer

 • Postup

  Oba válce postavíme vedle sebe. Umístíme reproduktor do hrdla válce. Do jednoho válce napustíme butan z plynového vařiče, hustota butanu je vyšší než vzduchu, takže vzduch postupně vytlačí. Při napouštění pozorně posloucháme klesající frekvenci vycházejícího zvuku. Fouknutím na hranu válce vybudíme stojatou vlnu na vzduchovém válci a následně porovnáme s butanovým válcem. Pro nespornost měření doplňujeme o data naměřená mikrofonem, která nám program Vizual Analyzer zobrazuje v reálném čase (Tab. 1).

 • Vzorový výsledek

  Výsledky z měření ve videu jsou shrnuty v tabulce 1:
       f (Hz)       f (Hz)   
    Vzduch Butan
    Mód 1   150 125
  Mód 2 440 380
  Mód 3 750 630
 • Metodické poznámky

  Experiment lze provést v jedné nádobě, nejprve se vzduchem a až poté s butanem. Testovací hodina však ukázala, že bez naměřených dat z PC (tj. porovnáváme pouze poslechem) je experiment neprůkazný, proto doporučujeme použít nádoby dvě.

  Experiment výrazně zapáchá, je proto nutné vhodně zvolit umístění experimentu.

Typ pokusu: kvantitativní
Věková skupina: od střední školy
Potřebné vybavení: proveditelné s pomůckami, které se na školách obvykle vyskytují
Čas přípravy pokusu: 3–10 minut
Čas provedení pokusu: 3–10 minut
Pokus je zachycen na videu