Indukční ohřev vody

Pokus číslo: 1874

 • Cíl pokusu

  Budeme demonstrovat využití jevu elektromagnetické indukce při ohřevu potravin na indukčním vařiči (indukční varné desce).

 • Teorie

  Indukční vařiče a indukční varné desky využívají k ohřevu potravin – jak již jejich označení napovídá – rozsáhle využívaný jev elektromagnetické indukce. Pod sklokeramickým povrchem varné desky těchto spotřebičů je umístěna plochá cívka napájená vysokofrekvenčním střídavým proudem, který vytváří nad deskou periodicky proměnné magnetické pole. V souladu s teorií elektromagnetické indukce (přesněji tzv. Faradayovým zákonem elektromagnetické indukce) způsobuje takovéto nestacionární pole vznik indukovaného elektromotorického napětí a indukovaných (tzv. vířivých) proudů ve vodiči, který je do něj vložen. Vloženým vodičem je zde dno hrnce, které se začne vlivem průchodu vznikajících vířivých proudů zahřívat a zprostředkovává tak ohřev potravin uvnitř hrnce.

  Z uvedeného principu plyne, že primárně se v tomto případě neohřívá vlastní varná deska zařízení, ale pouze dno hrnce; teprve od něj se může plotna zpětně zahřát. Stejně tak je zřejmé, že není nutný fyzický kontakt plotny a hrnce – postačí, když se hrnec dostane do proměnného magnetického pole nad plotnou, dotyk není nezbytný. Oba tyto důsledky indukčního ohřevu potravin ukážeme v následujícím experimentu při vaření malého množství vody.

 • Pomůcky

  Termovizní kamera, indukční vařič (resp. varná deska), hrnec s malým množstvím vody, držáky na uchycení hrnce nad deskou vařiče.

 • Postup

  1. Do hrnce nalijeme malé množství vody (odhadem např. desetinu jeho výšky).

  2. Upevníme hrnec do držáků nad varnou desku vařiče (obr. 1).

  3. Zapneme indukční vařič a z boku sledujeme hrnec termovizní kamerou.

  Obr. 1: Upevnění hrnce nad varnou deskou
 • Vzorový výsledek

  Vzorový průběh experimentu ukazuje video níže. Při jeho přípravě byla použita termovizní kamera FLIR i7. Teplotní rozsah škály barev byl zvolen v intervalu 24 °C až 45 °C, emisivita ε = 0,95.

  Z videa je zřejmé, že indukční ohřev nevyžaduje přímý kontakt dna hrnce s plotnou vařiče. Pozorujeme, že nejdříve je růst teploty měřitelný v úrovni dna, teprve později v horní části hrnce; plotna přitom zůstává po celou dobu měření chladná – můžeme na ní klidně nechat položenou dlaň.

 • Technické poznámky

  • Drtivá většina dnešních indukčních vařičů funguje pouze s nádobím, které má feromagnetické dno; měděné či hliníkové hrnce, které mají jinak lepší tepelné vlastnosti, při indukčním ohřevu selžou. Přesněji – i v nich bude probíhat vznik vířivých proudů, které budou ale vzhledem k malé relativní permeabilitě těchto prvků řádově slabší než v případě feromagnetických látek a ohřev dna tak bude zanedbatelný. Rozhodně je nezbytné hrnec před experimentováním vyzkoušet!

  • Do hrnce stačí nalít skutečně malé množství vody, s hladinou do výšky několika milimetrů. V žádném případě ale nenechávejte hrnec prázdný – voda slouží jako chladivo zajišťující odvod tepla, bez ní může dojít ke zničení hrnce.

  • Jsou-li držáky hrnce feromagnetické, hlídáme, aby se během experimentu nedostaly do proměnného magnetického pole nad varnou deskou. V takovém případě by mohlo dojít k jejich rozžhavení a případnému narušení, event. roztavení jejich plastových dílů.

  • Bezpečnostní upozornění: Pokud chceme při experimentu pokládat ruku na varnou desku vařiče, musíme tak činit s maximální opatrností! Deska sice zůstává chladná, ale v její blízkosti se nachází rozpálené dno hrnce. V žádném případě nesmí být na ruce jakékoliv kovové (speciálně feromagnetické) předměty!

 • Metodické poznámky

  • Indukční vařič či indukční varnou desku mohou mít studenti doma ve své kuchyni, proto je velmi podstatné je upozornit, že tento spotřebič není primárně určen k experimentování a předvedené pokusy lze doma opakovat jen s dodržením bezpečnostních zásad uvedených výše a vždy za dohledu dospělých osob, rodičů.

  • Využití indukčního ohřevu není běžné pouze v kulinářství, ale například také při zpracování kovů, kdy lze pomocí velkých proudů velmi rychle (v řádu jednotek sekund) prohřát masivní kovové předměty – pro ilustraci jsou zde přiložena dvě videa pocházející ze serveru YouTube:

  • Další náměty na experimenty s indukčním vařičem obsahují Pokusy s indukčním vařičem nebo článek Petera Žilavého Tajemství indukčního vařiče publikovaný v roce 2008 v rámci konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 13 pořádané Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni.

 • Základy práce s termovizní kamerou - odkaz na PDF

  Tento experiment využívá termografické měření. Dokument Experimentujeme s termovizní kamerou shrnuje teorii termografie a základní doporučení a postupy, které mohou napomoci k přesnějším a nezkresleným výsledkům měření.

Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od 2. stupně základní školy
Potřebné vybavení: vyžaduje specifické pomůcky
Čas přípravy pokusu: do 3 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut
Pokus je zachycen na videu
Multimediální encyklopedie fyziky
Původní zdroj: Kácovský, P. (2016). Experimenty podporující výuku termodynamiky na
středoškolské úrovni. (Disertační práce.) Matematicko-fyzikální
fakulta UK, Praha.
×Původní zdroj: Kácovský, P. (2016). Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni. (Disertační práce.) Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha.