Sériová rezonance

Pokus číslo: 968

 • Cíl pokusu

  Pokus demonstruje sériovou rezonanci RLC obvodu.

 • Teorie

  Střídavý obvod, ve kterém je zapojena cívka, kondenzátor a rezistor, označujeme obvykle jako RLC obvod (označení plyne ze značek jednotlivých prvků: odpor rezistoru R, indukčnost cívky L a kapacita kondenzátoru C).

  Poznámka: Jako RLC obvod je často označován i obvod bez přímo zapojeného rezistoru, vzhledem k tomu, že samotné vodiče a zapojené součástky mají nenulový odpor. V našem případě je místo rezistoru zapojena žárovka, která bude detekovat proud v obvodu (viz schéma na obr. 1.).

  Obr. 1. Zapojení obvodu

  K rezonanci dojde, jestliže je celkový odpor obvodu minimální. Celkový odpor (označovaný jako impedance) závisí jednak na frekvenci střídavého proudu a jednak na parametrech zapojených součástek (kapacitě kondenzátoru a indukčnosti cívky). V našem případě zůstane frekvence obvodu stálá, rezonanci budeme ladit změnou indukčnosti cívky pomocí posouvání jejího jádra, rezonance se projeví zvětšením proudu v obvodu a tedy zvětšením jasu žárovky.

 • Pomůcky

  • sada kondenzátorů 48 μF
  • žárovka 6,3 V/0,3 A
  • dvě cívky 300 závitů nebo cívka 600 závitů
  • lístkové U a krátké I jádro
  • zdroj 8-10 V
  • spojovací vodiče
  • případně 2 střídavé voltmetry s rozsahem do 100 V

  Obr. 3. Pomůcky
 • Postup

  Obvod zapojíme podle schématu, cívku nasadíme na jádro a to uzavřeme.

  Obr. 4. Schéma zapojení

  Experiment provedeme ve třech krocích:

  1. Spojíme nakrátko svorky cívky, čímž do obvodu zapojíme jen kondenzátor a žárovku. Žárovka svítí slabě nebo vůbec.
  2. Spojíme svorky kondenzátoru, čímž do obvodu zapojíme jen cívku a žárovku. Žárovka opět svítí slabě nebo vůbec.
  3. Ponecháme zapojenou cívku, kondenzátor i žárovku. Posunujeme-li krátkým jádrem, pozorujeme, že se jas žárovky zvětšuje. Při určité poloze jádra je jas největší, při dalším posunováním jádra se jas žárovky opět zmenšuje.
 • Vzorový výsledek

  Provedení experimentu je vidět na videu:  Typické naměřené hodnoty:

  Pro cívku 600 závitů a kondenzátor 48 μF připojené na zdroj cca 8 V teče obvodem v rezonanci proud přibližně 0,3 A. Rezonance nastane při posunutí krátkého jádra téměř mimo U jádro. Na cívce i kondenzátoru je v té chvíli napětí okolo 20 V.

 • Technické poznámky

  • Nepodaří-li se dosáhnout sériové rezonance s kondenzátorem o dané kapacitě, tuto kapacitu změníme.
  • Při užití ampérmetru místo žárovky je rezonanční křivka sériového rezonančního obvodu dost ostrá, kdežto při použití žárovky je méně strmá. Je to proto, že ampérmetr má menší vnitřní odpor než je odpor vlákna žárovky a rezonanční křivka je tím strmější, čím má rezonanční obvod menší odpor.
 • Metodické poznámky

  K cívce a kondenzátoru lze navíc připojit voltmetry. V tom případě lze pozorovat, že efektivní napětí na každém z prvků je větší než efektivní napětí zdroje.

Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od střední školy
Potřebné vybavení: proveditelné s pomůckami, které se na školách obvykle vyskytují
Čas přípravy pokusu: 3–10 minut
Čas provedení pokusu: 3–10 minut
Pokus je zachycen na videu