Transformátor „na baterku“

Pokus číslo: 923

 • Cíl pokusu

  Pokus ukazuje, že transformovat lze libovolné proměnné napětí, nejen střídavé.

 • Teorie

  Transformátor je tvořen primárním a sekundárním vinutím. Pokud primární cívkou teče proud, vytvoří se okolo ní magnetické pole. K indukování napětí v sekundární cívce je ale potřeba změna magnetického indukčního toku (tj. změna magnetického pole okolo primární cívky) − je potřeba, aby se proud v primární cívce měnil.

  Pokud tedy transformátor připojíme ke zdroji stejnosměrného napětí, k indukování napětí v sekundární cívce nedojde. Jestliže ale budeme měnit reostatem proud, který teče do primární cívky, bude se v sekundární cívce indukovat napětí a poteče v ní proud.

  Směr indukovaného napětí je popsán Lenzovým zákonem: „Indukovaný proud v uzavřeném obvodu má takový směr, že svým magnetickým polem působí proti změně magnetického indukčního toku, která ho vyvolala.“ Z tohoto důvodu je směr proudu v sekundární cívce při zvětšování a zmenšování proudu opačný.

  Rychlejší změna proudu způsobí větší změnu magnetického indukčního toku a tedy větší indukovaný proud. To se v experimentu projeví jasnějším svitem LED.

 • Pomůcky

  • lístkové jádro U a I
  • cívky 300 a 1200 závitů
  • reostat 100 Ω
  • zdroj stejnosměrného napětí cca 6 V
  • 2 LED různé barvy
  • spojovací vodiče
  • krokosvorky

  Obr. 1: Pomůcky
 • Postup

  Zapojení obvodu

  Zapojte obvod podle schématu. Jako primární použijte cívku 300 závitů, jako sekundární 1200 závitů, obě nasaďte na uzavřené jádro. Primární cívka je přes sériově zapojený reostat připojena k akumulátoru. Obě LED jsou zapojeny vzájemně antiparalelně a připojeny k sekundární cívce.

  Obr. 2: schéma zapojení

  Provedení pokusu

  Posunem reostatu rozsviťte LED. Pozorujte, že pokud reostatem nehýbete (přestože je akumulátor zapojený), LED nesvítí. Vzhledem k tomu, že LED jsou zapojeny antiparalelně, svítí vždy jen jedna, podle toho, zda proud v primárním obvodu zvětšujete nebo zmenšujete. Jestliže vyměníte polaritu na baterii, změní se i to, která LED při zvětšování či zmenšování proudu svítí.

 • Vzorový výsledek

  Provedení pokusu ukazuje následující video:

 • Poznámka

  Změnu proudu v primárním obvodu lze dosáhnout i vypínáním a opětovým zapínáním proudu v primárním obvodu.

Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od 2. stupně základní školy
Potřebné vybavení: proveditelné s pomůckami, které se na školách obvykle vyskytují
Čas přípravy pokusu: do 3 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut
Pokus je zachycen na videu