Dělič napětí vytvořený z grafitové linky

Pokus číslo: 2192

 • Cíl pokusu

  Cílem pokusu je sestrojit model jednoduchého děliče napětí a demonstrovat na něm princip jeho fungování.

 • Teorie

  Dělič napětí (obr. 1) je název pro jednoduché zapojení, ve kterém můžeme na výstupu (U1) získat různě velkou část vstupního elektrického napětí U.

  Obr. 1: Schéma děliče napětí

  Vstupní napětí U se podle Ohmova zákona rozdělí mezi rezistory R1R2 v poměru jejich odporů. Napětí U1 lze tedy přímočaře regulovat změnou odporu R1 – lze odvodit, že pro něj platí:

  \[U_{1}=U\frac{R_{1}}{R_{1}+R_{2}}.\tag{1}\]

  V tomto experimentu budeme změnu odporu R1 realizovat tak, že do obvodu zapojíme různě dlouhou část grafitové linky. Přitom budeme předpokládat, že vrstva grafitu je v celé délce linky přibližně homogenní a má stejnou tloušťku – to nám umožní považovat odpor R linky za přímo úměrný její aktuálně zapojené délce l podle vztahu \(R=\rho\frac{l}{S}\), kde S je plocha průřezu linky a \(\rho\) rezistivita.

 • Odvození vztahu 1

  Celkové napětí v obvodu je rovno součtu dvou dílčích napětí:

  \[U=U_{1}+U_{2}.\tag{2}\]

  Rezistory jsou zapojeny sériově, tedy proud procházející oběma rezistory je stejný. Dílčí napětí lze tedy podle Ohmova zákona vypočítat jako součin proudu v obvodu a jednotlivých odporů:

  \[U_{1}=R_{1}I,\tag{3}\]

  \[U_{2}=R_{2}I.\tag{4}\]

  Vyjádřením proudu ze vztahů (3) a (4) dostaneme:

  \[\frac{U_{1}}{R_{1}}=\frac{U_{2}}{R_{2}}\,\Rightarrow\,U_{1}=U_{2}\frac{R_{1}}{R_{2}}.\tag{5}\]

  Vyjádříme-li nyní U2 jako rozdíl vstupního napětí U a výstupního napětí U1 (ze vztahu (2)), získáme:

  \[U_{1}=(U-U_{1})\frac{R_{1}}{R_{2}}.\tag{6}\]

  Závěrečné úpravy nám pak dají:

  \[U_{1}\left(1+\frac{R_{1}}{R_{2}}\right)=U\frac{R_{1}}{R_{2}},\tag{7}\] \[U_{1}=\frac{\frac{UR_{1}}{R_{2}}}{1+\frac{R_{1}}{R_{2}}}=\frac{UR_{1}}{R_{2}(1+\frac{R_{1}}{R_{2}})}.\tag{8}\]

  Nakonec tak získáváme hledaný vztah:

  \[U_{1}=U\frac{R_{1}}{R_{1}+R_{2}}.\]

 • Pomůcky

  • voltmetr
  • plochá baterie o napětí 4,5 V
  • vodiče
  • krokosvorky
  • tužka s měkkou tuhou
  • papír
  • pravítko
 • Postup

  1. Na delší stranu papíru A4 či A3 narýsujte pomocí tužky a pravítka několik vodorovných čar tak, aby vytvořily silný grafitový pruh.

  2. Změřte napětí baterie U.

  3. Pomocí krokosvorek připojte k baterii grafitovou linku (obr. 2).

  4. K zápornému pólu baterie připojte uzemněný vstup voltmetru (černý vodič). Druhý vstup voltmetru (volný červený vodič) bude sloužit jako posuvný jezdec.

  5. Posouvejte volným vodičem po grafitové lince a pro jeho různé polohy změřte napětí U1.

  Obr. 2: Uspořádání experimentu
 • Vzorový výsledek

  Ve vzorovém provedení experimentu bylo do obvodu postupně zapojeno 25 %, 50 %, 75% a 100 % délky grafitové linky. Tabulka udává napětí U1 naměřené pro tyto případy.

   část linky zapojená do obvodu    25 %    50 %    75 %   100 % 
  napětí U1 [V] 1,3 2,2 3,3 4,7

  V souladu s výše uvedenou teorií je patrné, že s délkou odporové linky roste napětí U1, které na děliči naměříme. Tato závislost by měla být podle vztahu (1) dokonce přímou úměrností – je ale patrné, že to rozhodně není splněno ideálně. Zásadní vliv mají samozřejmě nehomogenity grafitové linky, které zapřičiňují, že její stejně dlouhé úseky se svým odporem liší.

  Obr. 3: Výsledky měření
 • Technické poznámky

  • Pro výsledek měření je zcela zásadní, aby byla grafitová linka nepřerušovaná a ideálně všude stejně silná. Jen díky tomu pak lze pracovat s předpokladem, že délka linky je úměrná jejímu odporu.

  • Reálný dělič napětí je realizován reostatem. Na nevodivém válci je navinut odporový drát s izolací, po navinutí je izolace v jedné linii porušena a po této linii můžeme pohybovat jezdcem, čímž upravujeme velikosti odporů R1R2.

 • Metodické poznámky

  Se studenty je možné nejdříve provést měření a následně je nechat vymyslet, jak takto navržený dělič napětí vlastně funguje.

Typ pokusu: kvantitativní
Věková skupina: od střední školy
Potřebné vybavení: proveditelné s jednoduchými pomůckami
Čas přípravy pokusu: do 3 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut
Multimediální encyklopedie fyziky