Skleněné destičky ponořené ve vodě, aneb kapilární vzlínavost na klínu

Pokus číslo: 1956

 • Cíl pokusu

  Experimentem předvedeme, jak závisí výška, do které vystoupá voda při kapilární elevaci, na průměru kapiláry (vzdálenosti sklíček) a jaký tvar zaujme hladina vody v případě klínové vrstvy.

 • Teorie

  Představme si, že mezi dvěma sklíčky, která svírají malý úhel, je umístěno mnoho kapilár, jejich vnitřní poloměr r se zvětšuje s rostoucí vzdáleností od místa dotyku sklíček.

  Obr. 1: Myšlené kapiláry mezi sklíčky

  Výšku hladiny kapaliny v kapiláře h určíme ze vztahu

  \[h = \frac{2σ}{rρg},\tag{1}\]

  kde σ značí povrchové napětí, r je vnitřní poloměr kapiláry a ρ je hustota kapaliny. Ze vztahu (1) vyplývá, že výška hladiny v kapiláře je nepřímo úměrná poloměru kapiláry. S rostoucí vzdáleností od místa dotyku sklíček x se bude poloměr myšlených kapilár zvětšovat a hladina vody tedy bude klesat.

  Výšku hladiny mezi sklíčky lze popsat vztahem

  \[h = \frac{1}{x}·\frac{2σ}{ρgsin\frac{ε}{2}}.\tag{2}\]

  Na následujícím grafu je vykreslena křivka, která teoreticky odpovídá výšce hladiny vody mezi sklíčky v závislosti na vzdálenosti od místa dotyku sklíček (2).

  Graf

  Odvození závislosti poloměru myšlených kapilár na vzdálenosti od styčné hrany destiček a závislosti výšky, do které vystoupí voda, na poloměru kapiláry, najdete v úloze Skleněné destičky ve vodě.

 • Pomůcky

  • dvě tenké skleněné destičky

  • nádoba na vodu (nejlépe skleněná s rovným dnem)

  • voda

  • potravinářské barvivo

  • párátko nebo jiný tenký předmět

  • gumička

  Obr. 2: Pomůcky
 • Postup

  1. Nalijeme vodu do nádoby (přibližně do výšky 1 cm) a obarvíme ji potravinářským barvivem.

  2. Skleněné destičky odmastíme. Na jedné straně destičky pevně přitiskneme k sobě, na druhé straně mezi ně dáme párátko nebo jiný tenký předmět. Destičky pak můžeme stáhnout gumičkou a vložit do vody.

  3. Pozorujeme, jak vysoko vystoupá voda mezi destičkami v závislosti na vzdálenosti od místa, kde jsou pevně stisknuty u sebe.

 • Vzorový výsledek

  Obr. 3: Sklíčka v nádobě s obarvenou vodou
  Obr. 4: Obarvená voda mezi sklíčky
 • Technické poznámky

  • Sklíčka můžeme po chvíli vyndat z misky a obarvená voda bude díky přilnavosti stále držet mezi nimi.

Typ pokusu: kvalitativní
Věková skupina: od střední školy
Potřebné vybavení: proveditelné s pomůckami, které se na školách obvykle vyskytují
Čas přípravy pokusu: do 3 minut
Čas provedení pokusu: do 3 minut
Původní zdroj: Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole 2. Prometheus,
Praha 1997
×Původní zdroj: Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole 2. Prometheus, Praha 1997
En translation